Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Talent Scanner en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Talent Scanner en de opdrachtgever.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst voor het leveren van een Dienst komt tot stand door:
  • ondertekening door de opdrachtgever van de door Talent Scanner opgestelde offerte, of
  • bevestiging per e-mail door Talent Scanner van de mondeling met opdrachtgever besproken te leveren dienst voor een bepaalde prijs, of 
  • het door Talent Scanner te goeder trouw feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst door het verlenen van een dienst.

 

Artikel 3 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 3. Talent Scanner is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. 
 4. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Talent Scanner kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3, is opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Talent Scanner genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren. 

 

Artikel 4 – Annulering

 1. Voor alle producten en diensten van Talent Scanner geldt, dat na afname of uitvoering annulering niet meer mogelijk is. Er wordt dan 100% in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Levering en uitvoering

 1. Talent Scanner zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De wijze van transport, verzending en dergelijke wordt bepaald door wat in het zakelijk en maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, tenzij met u anders werd overeengekomen. Het risico voor transport neemt u op u, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Talent Scanner te melden.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Talent Scanner is gewezen op de te late betaling en de Talent Scanner de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Talent Scanner gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,–; 10% over de daaropvolgende € 2.500,– en 5% over de volgende € 5.000,– met een minimum van € 40,=. Talent Scanner kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 7 – Overmacht

 1. Wanneer naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 2. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 3. Talent Scanner is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 4. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 8 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Talent Scanner of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Talent Scanner of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. 
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

 

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Voor zover Talent Scanner vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever in het kader van een overeenkomst ter kennis is gekomen, zal Talent Scanner deze informatie enkel gebruiken in het kader van haar dienstverlening. Talent Scanner zal ten aanzien van deze vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten, tenzij openbaarmaking van deze informatie voor de dienstverlening van Talent Scanner noodzakelijk is, op Talent Scanner een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, Talent Scanner zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever Talent Scanner van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen of beschikbaar is. Talent Scanner neemt in het kader van de opdracht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie.

 

Artikel 10 – Gegevensbescherming

 1. Talent Scanner treedt voor de verwerking van persoonsgegevens bij uitvoering van haar diensten aan of voor de opdrachtgever op grond van een overeenkomst in beginsel op als de verantwoordelijke, tenzij artikel 10.2.a. van toepassing is. Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor hun eigen verwerking van persoonsgegevens in de hoedanigheid van verantwoordelijke en zijn daarmee zelfstandig verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van Persoonsgegevens.
 2. Voor zover Talent Scanner in het kader van een overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en de opdrachtgever dus de doeleinden van en middelen voor de gegevensverwerking vaststelt, treedt de opdrachtgever op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en Talent Scanner als bewerker en zijn de overige bepalingen van dit lid 2 van toepassing.

a. In het kader van de uitvoering van een overeenkomst, kan Talent Scanner persoonsgegevens verwerken van kandidaten welke Talent Scanner verkrijgt van opdrachtgever of rechtstreeks van de kandidaat. Talent Scanner verwerkt deze kandidaatsgegevens om overeengekomen opdracht uit te voeren. Talent Scanner verwerkt vervolgens de tijdens opdracht verkregen gegevens om de verzochte resultaten te generen, bijvoorbeeld in de vorm van een rapportage. Opdrachtgever treedt uitsluitend in dit geval op als verantwoordelijke en Talent Scanner als bewerker met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die deel uitmaken van kandidaat gegevens, testgegevens en resultaten.

b. Talent Scanner zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken op een wijze die – en voor zover dit – noodzakelijk is voor de levering van de diensten die voortvloeien uit een overeenkomst en overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever, behalve wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op bewerker rustende wettelijke verplichting.

c. Onverminderd de bestaande contractuele regelingen tussen de partijen zal Talent Scanner alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en de uitvoerenden en/of goedgekeurde sub-bewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens informeren over de vertrouwelijke aard van de persoonsgegevens. Talent Scanner draagt er zorg voor dat dergelijke personen en partijen een adequate bewerkersovereenkomst tekenen. Partijen zullen alle informatie die de bewerker aan verantwoordelijke moet verstrekken als strikt vertrouwelijk behandelen conform artikel 10.2.d.

d. Onverminderd de beveiligingsnormen die partijen elders mogelijkerwijs overeen zijn gekomen, zal Talent Scanner passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen omvatten in ieder geval:

   1. Maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens;
   2. Maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
   3. Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan bewerker;
   4. Mogelijk aanvullende maatregelen die partijen zijn overeengekomen.

 

e. Talent Scanner zorgt ervoor dat een passend beveiligingsbeleid geïmplementeerd is voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij zal op schriftelijk verzoek van opdrachtgever aantonen welke maatregelen genomen zijn, indien deze verhouding tussen partijen van toepassing is en indien daartoe een wezenlijke aanleiding bestaat (bijvoorbeeld naar aanleiding van een beveiligingsincident), toestaan om dergelijke maatregelen te auditen en testen en het beveiligingsbeleid aanpassen overeenkomstig nadere, schriftelijke instructies van verantwoordelijke.

f. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging frequente evaluaties en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist. Talent Scanner zal daarom de maatregelen zoals geïmplementeerd op grond van dit artikel voortdurend evalueren en verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan de eisen van dit artikel.

g. In de rol van bewerker stelt Talent Scanner de opdrachtgever onverwijld op de hoogte van incidenten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en zal zij verantwoordelijke te allen tijde medewerking verlenen en zal zij de instructies van verantwoordelijke ten aanzien van een dergelijk incident opvolgen, met als doel om verantwoordelijke in staat te stellen een deugdelijk onderzoek te verrichten naar het incident, een correcte respons te formuleren en passende vervolgstappen te nemen ten aanzien van het incident. In de rol van verantwoordelijke stelt Talent Scanner de opdrachtgever onverwijld op de hoogte van het incident in het geval dit voor hem gevolgen kan hebben. Onder ‘incident’ wordt het volgende verstaan:

   1. Een klacht of (informatie)verzoek van een natuurlijk persoon met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door bewerker;
   2. Een onderzoek naar of beslaglegging door overheidsfunctionarissen van de persoonsgegevens, of een vermoeden dat zulks gaat plaatsvinden;
   3. Iedere ongeautoriseerde of onopzettelijke toegang, verwerking, verwijdering, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
   4. Een doorbreking van de beveiliging en/of vertrouwelijkheid, zoals hiervoor uiteengezet, die leidt tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
    Meldingen worden gericht aan verantwoordelijke.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Talent Scanner sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Nederlandse Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Talent Scanner is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van de geleverde producten of diensten.

   

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen dertig kalenderdagen na de levering schriftelijk worden ingediend bij Talent Scanner.
 2. Bij Talent Scanner ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Talent Scanner binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De opdrachtgever dient Talent Scanner in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Talent Scanner en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Registreren

Vul onderstaand formulier in om gebruik te maken van de Sfeer van Invloed. We zorgen ervoor dat je binnen 24 uur aan de slag kan.